Đọc Báo Cáo Tài Chính

₫1,490,000.00₫1,298,000.00

413 students enrolled

 • 0/36
  • 01 – Chào mừng
  • 02 – Cách sử dụng file luyện tập
  • 03 – Nội dung của khóa học
  • 04 – Báo cáo tài chính là gì
  • 05 – Những người cần đọc báo cáo tài chính
  • 06 – Nguồn thông tin của báo cáo tài chính
  • 07 – Tìm báo cáo tài chính ở đâu
  • 08 – Cẩn thận với vùng địa lý của báo cáo tài chính
  • 09 – Giới thiệu về bảng cân đối
  • 10 – Tài sản
  • 11 – Tài sản hiện tại
  • 12 – Tài sản cố định và tài sản khác
  • 13 – Khấu hao
  • 14 – Phần Nợ và Vốn sở hữu
  • 15 – Nợ
  • 16 – Vốn sở hữu
  • 17 – Bảng cân đối phải luôn cân đối
  • 18 – Bảng cân đối trong kinh doanh thực tế
  • 19 – Giới thiệu về báo cáo thu nhập
  • 20 – Doanh thu
  • 21 – Sự khác biệt giữa doanh thu và tiền mặt
  • 22 – Chi phí
  • 23 – Giá thành
  • 24 – Lợi nhuận
  • 25 – Lợi nhuận gộp biên
  • 26 – Chi phí kinh doanh
  • 27 – Thu nhập kinh doanh
  • 28 – Thu nhập và chi phí phi kinh doanh
  • 29 – Thu nhập ròng
  • 30 – Báo cáo thu nhập trong kinh doanh thực tế
  • 31 – Giới thiệu về báo cáo dòng tiền
  • 32 – Chi tiết về báo cáo dòng tiền
  • 33 – Dòng tiền âm không luôn luôn xấu
  • 34 – Kết hợp các tài liệu tài chính
  • 35 – Yếu tố thời gian
  • 36 – Hãy phân tích trong bối cảnh thực tế
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *